กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เผย เดือนสิงหาคม 2563 ผลิตรถยนต์ลดลงร้อยละ 29.52

นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์  รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนสิงหาคม 2563 ดังต่อไปนี้

การผลิต

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนสิงหาคม 2563 มีทั้งสิ้น 117,253 คัน ​ซึ่ง​เป็นอีกครั้ง​ที่​การผลิต​รถยนต์​ได้​กลับมา​ผลิต​เกินหนึ่ง​แสนคัน ​ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2562 ร้อยละ 29.52 จากการผลิตเพื่อส่งออกลดลงร้อยละ 38.28 และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศลดลงร้อยละ 20.73 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2563 ร้อยละ 31.25 เนื่องจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ส่วนใหญ่เริ่มกลับสู่ภาวะปกติ

 จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม - สิงหาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 812,721 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2562 ร้อยละ 42.08

รถยนต์นั่ง เดือนสิงหาคม 2563 ผลิตได้ 45,094 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2562 ร้อยละ 32.26

ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - สิงหาคม 2563 มีจำนวน 308,140 คัน เท่ากับร้อยละ 37.91 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2562 ร้อยละ 45.06

รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนสิงหาคม 2563 ผลิตได้ 6 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2562 ร้อยละ 100 รวมเดือนมกราคม - สิงหาคม 2563 ผลิตได้ 122 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – สิงหาคม2562 ร้อยละ 48.31

รถยนต์บรรทุก เดือนสิงหาคม 2563 ผลิตได้ทั้งหมด 72,153 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2562 ร้อยละ 27.69 และตั้งแต่เดือนมกราคม - สิงหาคม 2563 ผลิตได้ทั้งสิ้น 504,459 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – สิงหาคม 2562 ร้อยละ 40.09

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนสิงหาคม 2563 ผลิตได้ทั้งหมด 70,179 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2562 ร้อยละ 27.55 และตั้งแต่เดือนมกราคม - สิงหาคม 2563 ผลิตได้ทั้งสิ้น 492,282 คัน เท่ากับร้อยละ 60.57 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2562 ร้อยละ 40.04 โดยแบ่งเป็น

- รถกระบะบรรทุก 140,972 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2562 ร้อยละ 93

- รถกระบะดับเบิลแค็บ 292,092 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2562 ร้อยละ 90

- รถกระบะ PPV 59,218 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2562 ร้อยละ 15

รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน - มากกว่า 10 ตัน เดือนสิงหาคม 2563 ผลิตได้ 1,974 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2562 ร้อยละ 32.42 รวมเดือนมกราคม - สิงหาคม 2563 ผลิตได้ 12,177 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2562 ร้อยละ 42.06

ผลิตเพื่อส่งออก

เดือนสิงหาคม 2563 ผลิตได้ 51,441 คัน เท่ากับร้อยละ 43.87 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2562 ร้อยละ 38.28  ส่วนเดือนมกราคม - สิงหาคม 2563 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 441,459 คัน เท่ากับร้อยละ 54.32 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากปี 2562 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 39.01

รถยนต์นั่ง เดือนสิงหาคม 2563 ผลิตเพื่อการส่งออก 18,753 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2562 ร้อยละ 32.56 และตั้งแต่เดือนมกราคม - สิงหาคม 2563 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 149,828 คัน เท่ากับร้อยละ 48.62 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งลดลงจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2562 ร้อยละ 39.56

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนสิงหาคม 2563 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 32,688 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2562 ร้อยละ 41.14  และตั้งแต่เดือนมกราคม - สิงหาคม 2563 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 291,631 คัน เท่ากับร้อยละ 59.24 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2562 ร้อยละ 38.72 โดยแบ่งเป็น

- รถกระบะบรรทุก 33,204 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2562 ร้อยละ 15

- รถกระบะดับเบิลแค็บ 215,543 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2562 ร้อยละ 19

- รถกระบะ PPV 42,884 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2562 ร้อยละ 62

ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ

เดือนสิงหาคม 2563 ผลิตได้ 65,812 คัน เท่ากับร้อยละ 56.13 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2562 ร้อยละ 20.73 และเดือนมกราคม - สิงหาคม 2562 ผลิตได้ 371,262 คัน เท่ากับ ร้อยละ  45.68 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2562 ร้อยละ 45.35

รถยนต์นั่ง เดือนสิงหาคม 2563 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 26,341 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2562 ร้อยละ 32.05 และตั้งแต่เดือนมกราคม - สิงหาคม 2563 ผลิตได้ 158,312 คัน เท่ากับร้อยละ 51.38 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม - สิงหาคม 2562 แล้ว ลดลงร้อยละ 49.42

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนสิงหาคม 2563 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 37,491 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2562 ร้อยละ 9.29 และตั้งแต่เดือนมกราคม - สิงหาคม 2563 ผลิตได้ทั้งสิ้น 200,651 คัน เท่ากับร้อยละ 40.76 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2562 ร้อยละ 41.85 ซึ่งแบ่งเป็น

- รถกระบะบรรทุก 107,768 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2562 ร้อยละ 55

- รถกระบะดับเบิลแค็บ 76,549 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2562 ร้อยละ 07

- รถกระบะ PPV 16,334 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2562 ร้อยละ 95

รถจักรยานยนต์

เดือนสิงหาคม 2563 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 169,547 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2562 ร้อยละ 14.72 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 137,847 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 11.91 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 31,700 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 25.09

 ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - สิงหาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,191,224 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 28 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 939,370 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 27.07 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 251,854 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 31.29

ยอดขาย

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนสิงหาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 68,883 คัน ลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 12.1 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2563 ร้อยละ 16.09 เพราะรัฐบาลผ่อนคลายล็อกดาวน์เพิ่มขึ้น การ​ช่วยเหลือ​ผู้​ได้รับ​ผลกระทบ​จากการ​แพร่ระบาด​ของ​โค​วิด​19​ ของ​รัฐบาล​ และ​งาน​ Bangkok International  Motor Show ในเดือน​กรกฎาคม​2563 และงาน​BIG​ Motor​ Sale ใน​เดือน​สิงหาคม​ 2563​ รวมทั้งการออกรถยนต์รุ่นใหม่ด้วย

ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 143,424 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2562 ร้อยละ 4.1 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2563 ร้อยละ 4.67

ตั้งแต่เดือนมกราคม - สิงหาคม 2563 รถยนต์มียอดขาย 448,006 คัน ลดลงจากปี 2562 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 32.9 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 1,012,426 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2562 ร้อยละ 15.1

การส่งออก

รถยนต์สำเร็จรูป 

เดือนสิงหาคม 2563 ส่งออกได้ 57,402 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2562 ร้อยละ 29.61 โดยส่งออกลดลงทุกตลาด เนื่องจากยอดขายรถยนต์ในประเทศคู่ค้าลดลงจากการระบาดของ COVID-19 และยังฟื้นตัวได้ไม่ดีนัก ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 34,628.99 ล้านบาท ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2562 ร้อยละ 24.22 อย่างไร​ก็ตาม​ การ​ส่ออก​รถยนต์​ใน​เดือน​สิงหาคม​ 2563​ เพิ่มขึ้น​จาก​เดือน​กรกฎาคม​ 2563​ ร้อยละ​ 15.81 และ​อัตราการลดลงของเดือนสิงหาคม 2563 น้อยกว่าเดือนกรกฎาคม 2563 ตามการค่อยๆผ่อนคลายการล็อกดาวน์ในหลายประเทศ

- เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,784.04 ล้านบาท ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2562 ร้อยละ 06

- ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 9,872.94 ล้านบาท ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2562 ร้อยละ 13

- อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,389.67 ล้านบาท ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2562 ร้อยละ 62

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนสิงหาคม 2563 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 47,675.64 ล้านบาท ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2562 ร้อยละ 26.81

เดือนมกราคม - สิงหาคม 2563 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 457,516 คัน โดยส่งออกลดลงจากปี 2562 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 36.77 มีมูลค่าการส่งออก 251,457.02 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2562 ร้อยละ 32.26

- เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 13,372.28 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2562 ร้อยละ 60

- ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 80,018.82 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2562 ร้อยละ 37

- อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 12,575.06 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2562 ร้อยละ 12

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม – สิงหาคม 2563 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 357,423.18 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2562 ร้อยละ 33.36

รถจักรยานยนต์

เดือนสิงหาคม 2563 มีจำนวนส่งออก 59,991 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2562 ร้อยละ 14.53 โดยมีมูลค่า 3,433.22 ล้านบาท ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2562 ร้อยละ 37.89

- ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 70 ล้านบาท ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2562 ร้อยละ 70.35

- อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 34 ล้านบาท ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2562 ร้อยละ 28.93

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนสิงหาคม 2563 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 3,603.25 ล้านบาท ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2562 ร้อยละ 38.80

เดือนมกราคม - สิงหาคม 2563 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 455,137 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 25.12 โดยมีมูลค่า 37,608.69 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 15.71

- ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 27 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 56.14

- อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น71 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 17.57

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - สิงหาคม 2563 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 39,213.66 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม – สิงหาคม 2562 ร้อยละ 17.30

เดือนสิงหาคม 2563 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่น ๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 51,278.89 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 27.80

เดือนมกราคม - สิงหาคม 2563 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 396,636.84 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 32.06