“ซัมมิท แคปปิตอล” ร่วมสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีของเด็กไทย

โลกยุคปัจจุบันในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปแทบจะทุกนาที การเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ เทคโนโลยี และการสื่อสารให้แก่เยาวชนไทยจึงเป็นสิ่งที่สังคมไทยควรส่งเสริม เพื่อให้เยาวชนสามารถรับมือกับเทคโนโลยีต่างๆ รู้ใช้ รู้เข้าใจ และสามารถนำไปสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

ดังนั้นสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) จึงร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรม "Thailand ICT Youth Challenge" ซึ่งเป็นค่ายเยาวชนด้านไอซีทีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยล่าสุดค่าย "Thailand ICT Youth Challenge 2017" จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Digital Literacy for 21st Century Education” เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กไทย ในการก้าวสู่ยุคศตวรรษที่ 21

กิจกรรมดังกล่าวมุ่งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง โดยเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เรียนรู้และนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ผ่านการนำเสนอเป็นผลงานที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะช่วยให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงศักยภาพของตนเอง พร้อมทั้งจุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ผลงานของเยาวชนในแต่ละปีสะท้อนให้เห็นทั้งความคิด จินตนาการ ความรู้สึก มุมมอง และความสามารถของพวกเขาได้เป็นอย่างดี

วิชิต พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด หนึ่งในผู้สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ กล่าวว่า “Thailand ICT Youth Challenge 2017" เป็นโครงการที่สามารถช่วยพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้เยาวชนไทยเป็นคนรุ่นใหม่ที่ทันสมัยอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ และระบบดิจิทัลต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีที่น้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มีความสนใจและให้ความสำคัญกับเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งอนาคตเป็นอย่างมาก

“นอกจากนี้ ซัมมิท แคปปิตอล ยังให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบต่อสังคมอันเป็นพื้นฐานของความสำเร็จ และมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคมไทยตลอดระยะเวลากว่า 25 ปี ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างรอบด้าน รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการขอและอนุมัติสินเชื่อ ปัจจุบันนี้เราสามารถอนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยายนต์ได้ภายในเวลา 30 นาทีเท่านั้น ประโยชน์ของเทคโนโลยียังมีอีกมากมาย ผมเชื่อว่าน้องๆ ที่มาเข้าอบรมในกิจกรรมนี้จะได้เรียนรู้และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต”   

ผลการตัดสินผลงานของเยาวชนในค่าย "Thailand ICT Youth Challenge 2017" มีผู้ชนะการประกวดในแต่ละช่วงชั้นที่นำเสนอแผนสำหรับบริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ดังนี้

  1. โรงเรียนวัดสระแก้ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย นำเสนอโดยโปรแกรมเพาเวอร์พอยท์ ในหัวข้อ Brand Doing Good ที่แสดงให้เห็นถึงองค์กรที่สร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภคได้ตระหนักรู้ข้อมูลก่อนการตัดสินใจ และสนับสนุนให้ผู้บริโภคเป็นคนดี มีความคิดดี มีความซื่อสัตย์
  2. โรงเรียนวีรสุนทร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นำเสนอภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ การสื่อสารถึงการให้บริการและวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ภายใต้การให้บริการ “สีขาว”
  3. โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นำเสนอโมบายล์แอปพลิเคชัน ในหัวข้อ Genius Human Development หรือ ระบบปฏิบัติเพื่อพัฒนาบุคลากร ผ่านระบบสมาร์ทโฟน

น.ส. สุภาวดี ภูสนาม และ น.ส.ณาฌา หิรัญกาญจน์ ชั้น ม.5 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ผู้ได้รับรางวัล กล่าวว่า “ระบบ Summit Smart Training ที่ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นเพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรของ ซัมมิท แคปปิตอล ได้ดูการอบรมย้อนหลัง และการอบรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีข้อมูลทั้งเวลาและสถานที่ รวมถึงเนื้อหารายละเอียดการอบรม เพื่อให้บุคลากรภายในไม่พลาดทุกการอบรม แม้ว่าจะไม่ได้รางวัลชนะเลิศแต่ก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมครั้งนี้ และจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ในครั้งนี้ไปพัฒนาตนเองต่อไป”