ครม.อนุมัติ ป้ายทะเบียนแบบใหม่ ตั้งชื่อเองได้!

ครม.อนุมัติแล้วป้ายทะเบียนแบบใหม่แก้ไขเพิ่มเติมลักษณะทะเบียนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ใส่สระ วรรณยุกต์ หรือตัวเลข ผสมกันได้ เสนอชื่อและเข้าประมูล เริ่มต้นที่ 1 ล้านบาท ทั้งนี้ยังอยู่ในช่วงดำเนินการแก้ไขยกร่างกฎกระทรวงให้แล้วเสร็จ ก่อนจะเสนอไปยังกฤษฎีกาพิจารณาตีความ และกลับมายังกระทรวงคมนาคมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงนามเห็นชอบคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในกลางปีนี้

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อธิบายว่า “กฎหมายฉบับนี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมลักษณะของแผ่นป้ายทะเบียนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ในกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถฯ พ.ศ.2554 โดยกำหนดแผ่นป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษ ให้มี ตัวอักษรมากกว่า 2 ตัว หรือตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์หรือตัวเลขได้”

กระทรวงคมนาคมจะนำแผ่นป้ายทะเบียนและหมายเลขป้ายทะเบียนดังกล่าวออกเปิดประมูล เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน แต่ยังคงประโยชน์ในการควบคุมทางทะเบียนและการตรวจสอบทางกฎหมาย

สาระสำคัญดังนี้

1.แผ่นป้ายแบ่งออกเป็นสองบรรทัด บรรทัดที่หนึ่ง ประกอบด้วยตัวอักษรประจำหมวดตัวที่หนึ่ง ตัวอักษรประจำหมวดตัวที่สอง และหมายเลขทะเบียนไม่เกินสี่หลัก บรรทัดที่สอง เป็นตัวอักษรแสดงชื่อกรุงเทพฯหรือจังหวัดที่จดทะเบียน เว้นแต่กรณีจดทะเบียนที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้ใช้คำว่า เบตง ทั้งนี้ ตัวอักษรให้ใช้ตัวอักษรไทยหมายเลขทะเบียนให้ใช้ตัวเลขอารบิค และทั้งตัวเลขและตัวอักษรให้อัดเป็นรอยดุน

2.กำหนดเพิ่มเติมให้แผ่นป้ายทะเบียนของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน โดยบรรทัดที่หนึ่ง อาจประกอบด้วยตัวอักษรมากกว่า 2 ตัว หรือตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์หรือตัวเลขก็ได้ และตามด้วยหมายเลขทะเบียนไม่เกินหนึ่งหลัก ทั้งนี้ การกำหนดตัวอักษรมากกว่าสองตัว หรือตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์หรือตัวเลข ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกำหนด

ด้าน นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า “ตามขั้นตอนกรมการขนส่งทางบก ดำเนินการแก้ไขยกร่างกฎกระทรวงให้แล้วเสร็จและเสนอไปยังกฤษฎีกา ลงนาม ก่อนกลับมายังกระทรวงคมนาคมให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงนามเห็นชอบคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในกลางปีนี้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจแผ่นป้ายทะเบียนพิเศษสามารถขึ้นทะเบียนกับขนส่งทางบก และเปิดประมูล เบื้องต้นราคาจะอยู่ที่ 1 ล้านบาท”