ขนส่งทางบกเผย จ่ายภาษีออนไลน์สะดวกสบายจนยอดพุ่ง!!

กรมการขนส่งทางบกเปิดยอดการเสียภาษีเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่นเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th / แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax / เคาน์เตอร์เซอร์วิส / โมบายล์แอปพลิเคชัน mPAY และ True Money Wallet เติบโตอย่างเห็นได้ชัด ประชาชนให้ความสนใจ เหตุเพราะสะดวกสบาย ตรงใจความต้องการของคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกมุ่งพัฒนาช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้มีคุณภาพที่ดีและรองรับความต้องการของเจ้าของรถ เพราะในทุกวันนี้ IT เข้ามาสอดแทรกและมีบทบาทในชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น หากสังเกตยอดการใช้งานที่ผ่านมา จะพบว่ามีการเติมโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เดือนพฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร มีการจายภาษีผ่านช่องทางต่างๆกว่า 448,379 คัน และมีผู้จ่ายผ่านทางออนไลน์กว่า 29,364 คัน แยกเป็นช่องทางต่างๆ ดังนี้

- เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/ จำนวน 21,254 คัน

- เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำนวน 7,482 คัน

- แอปพลิเคชัน mPAY และ Truemoney Wallet จำนวน 406 คัน

- แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax จำนวน 222 คัน

โดยกรมการขนส่งทางบกมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพการบริการภาครัฐที่เข้าถึง และตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนเจ้าของรถได้อย่างยั่งยืน