กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าจัดการประมูลทะเบียนรถเลขสวยทุกจังหวัดทั่วไทย

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก แถลงข่าว “ประมูลทะเบียนรถเลขสวย (Super Number)” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจ ให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนคำนึงถึงความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยรายได้จากประมูลทะเบียนรถเลขสวยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามแผนลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบก สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนสนับสนุนค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน เพื่อฟื้นฟู เยียวยา ผู้ที่ประสบภัยอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้และกลับมาดำรงชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงกับคนปกติมากที่สุด

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก ได้นำหมายเลขทะเบียนรถเก๋ง รถปิกอัพ และรถตู้ ของกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน หมวดละ 301 หมายเลข ออกประมูลเป็นการทั่วไป เพื่อนำรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยที่เป็นที่นิยม ตลอดจนเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้เพื่อสมทบกองทุน มาส่งเสริมการดำเนินการเชิงรุก สนับสนุนงานวิจัยด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ เช่น โครงการศึกษาความปลอดภัยในการใช้รถตู้โดยสาร โครงการศึกษา ออกแบบ ติดตั้งและพัฒนาระบบบริหารจัดการรถแท็กซี่ของกรมการขนส่งทางบก โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการเดินรถด้วยระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (GPS) สำหรับพัฒนาการเดินรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกเพื่อความปลอดภัย การปรับปรุงรถโดยสารให้มีการทรง ตัวเพื่อแก้ไขปัญหาความ รวมถึงการส่งเสริมการจัดการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบก เพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน สร้างการรับรู้ และความเข้าใจ ให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนคำนึงถึงความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เช่น กิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดต่อเนื่องซึ่งมีประชาชนใช้รถใช้ถนนในการเดินทางเป็นจำนวนมาก เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ การจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 การสนับสนุนกิจกรรมตรวจรถฟรีก่อนการเดินทางร่วมกับภาคีเครือข่ายกว่า 2,300 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเทศกาลสงกรานต์ 2561 กรมการขนส่งทางบกกำหนดเริ่มกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 30 เมษายน 2561

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ รายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลทะเบียนรถเลขสวย ได้นำมาจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ซึ่งกรมการขนส่งทางบกเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน ให้ความช่วยเหลือผู้พิการทั่วประเทศไปแล้วทั้งสิ้น 15,735 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 748,737,301 บาท ซึ่งอุปกรณ์ที่ กปถ. ให้ความช่วยเหลือจะเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้พิการมากที่สุด และที่สำคัญต้องผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน เพื่อให้ผู้พิการได้รับประโยชน์สูงที่สุด ผู้ประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นผู้บริจาคเงินเข้ากองทุนฯ จึงถือว่าได้ส่งต่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้เกิดขึ้น ได้รับแผ่นป้ายทะเบียนกราฟิกส่งเสริมเอกลักษณ์ความภาคภูมิใจของท้องถิ่น ผู้พิการก็มีความสุขที่ได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือที่มีคุณภาพ ประชาชนทุกคน ก็จะมีความสุขที่ได้เห็นผู้ใช้รถใช้ถนนให้ความสำคัญ และให้ความร่วมมือในการสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นบนท้องถนน ซึ่งแผ่นป้ายทะเบียนกราฟิกดังกล่าว จะออกให้เฉพาะผู้ที่ผ่านการประมูลเท่านั้น และถือเป็นกรรมสิทธิ์เป็นมรดก ที่สามารถใช้มอบเป็นของขวัญ สามารถโอนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยส่วนกลาง ที่กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นที่ห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก สำหรับส่วนกลางที่กรุงเทพมหานคร จัดประมูลทะเบียนรถเก๋ง เป็นประจำทุกเสาร์ – อาทิตย์ที่สองและสี่ของเดือน โดยสามารถประมูลได้ด้วยตนเอง มอบอำนาจให้ผู้อื่นมาประมูลแทน หรือไม่สะดวกเดินทางมาประมูลยังสถานที่จัดประมูล สามารถประมูลทางโทรศัพท์ ประมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tabienrod.com หรือจะกำหนดราคาขั้นสูงหรือ Maximum Bid ไว้  และส่วนภูมิภาคตามกำหนดการประมูลทะเบียนรถในแต่ละจังหวัด ส่วนการประมูลทะเบียนรถกระบะและรถตู้ จัดให้มีการประมูลผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tabienrod.com ตามช่วงเวลาที่กำหนด

สำหรับกำหนดจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยเดือนมีนาคม 2561 ในกรุงเทพมหานครประมูลหมวด “6กช, 6กฌ” วันที่ 24-25 มีนาคม 2561  ต่างจังหวัด วันที่ 17-18 มีนาคม 2561 จังหวัดขอนแก่น หมวดอักษรเบิ้ล “ขขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมวด “กม” อาทิตย์ถัดไปวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 จังหวัดอุบลราชธานี หมวด “กย” จังหวัดสงขลา หมวด “ขธ” และนอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกกำหนดจัดประมูลหมวดอักษรเบิ้ลที่เป็นที่นิยมองกรุงเทพมหานคร หมวด “6กก” วิหคสวรรค์ บันดาลทรัพย์ ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก  สอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดที่จัดประมูล หรือสำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก อาคาร 2 ชั้น 5 โทร 0-2272-5937 หรือ Call Center 1584 อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้าย