โตโยต้า มอบรางวัลผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยม โครงการ Toyota Art Camp

นายสุรภูมิ อุดมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย รศ. ดร. วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ คณบดีคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design Course) โดยนักออกแบบมืออาชีพจากประเทศญี่ปุ่นบริษัท คาราส (Charas) ภายใต้โครงการ “ค่ายศิลปะโตโยต้า (Toyota Art Camp)” เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ Gallery Hall หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ขยายโครงการค่ายศิลปะโตโยต้า (Toyota Art Camp)  สู่ระดับอุดมศึกษา ผ่านความร่วมมือกับผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ จัดอบรมหลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาสามารถพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับสินค้าโอทอป (OTOP) ในชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าและความน่าสนใจให้กับสินค้ามากยิ่งขึ้น  โดยเริ่มต้นโครงการนำร่องที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดขอนแก่น

และในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้สานต่อโครงการดังกล่าวสู่จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าในจังหวัดเชียงใหม่ จัดการอบรมหลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 40 คน และมีผู้ประกอบการสินค้าโอทอป (OTOP) เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 14 แห่ง

โอกาสนี้ ได้จัดการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ชิงรางวัลทุนการศึกษารวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 60,000 บาท มีนักศึกษาและผู้ประกอบการสินค้าโอทอป (OTOP) ที่เข้ารับการอบรม ร่วมส่งผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 14 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลการออกแบบบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยม มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ (เงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท) 

ได้แก่ ทีม BPK ผลิตภัณฑ์ ชาคาโมมาย

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เงินรางวัลมูลค่า 12,000 บาท) 

ได้แก่ ทีม Sabaidee ผลิตภัณฑ์ ข้าวกล้องปลอดสารพิษ

 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เงินรางวัลมูลค่า 9,000 บาท) 

ได้แก่ ทีม Good Luck ผลิตภัณฑ์ หญ้าหวาน

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนงานที่จะร่วมมือกับผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าสานต่อโครงการดังกล่าว สู่ระดับอุดมศึกษาให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยช่วงต้นปี พ.ศ.2561 จะขยายไปอีก 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการค่ายศิลปะโตโยต้า (Toyota Art Camp) จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะและการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้แก่เยาวชนไทย พร้อมทั้งยกระดับ สินค้าโอทอป (OTOP) ของประเทศไทยให้มีบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจ ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับรากฐานเศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด